Φυτεμένα δώματα

Ως φυτεμένο δώμα νοείται το δώμα το οποίο καλύπτεται από βλάστηση η οποία αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Οι τύποι φυτεμένου δώματος, ανάλογα με το πάχος του εδαφικού υποστρώματος και το ύψος της βλάστησης, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Εκτατικός τύπος     (πάχος χώματος 10-20 cm)
  • Ημιεντατικός τύπος (πάχος  χώματος 20-45 cm)
  • Εντατικός τύπος      (πάχος χώματος 45-120 cm)

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μόνωσης του φυτεμένου δώματος είναι:

  • Πρόβλεψη από την στατική μελέτη του κτιρίου, για τα αυξημένα φορτία της φύτευσης.
  • Ενισχυμένη στεγανοποίηση με αντιριζική αντοχή.
  • Σύνθετο αποστραγγιστικό σύστημα που φιλτράρει και αποθηκεύει σε κοιλότητες το αναγκαίο νερό για την ανάπτυξη των φυτών, απορρέει το πλεονάζoν και εξασφαλίζει τον αναγκαίο αερισμό του χώματος.
  • Κατάλληλο εδαφικό υπόστρωμα.