Ρητινικά βιομηχανικά δάπεδα

Τα ρητινικά δάπεδα είναι λεπτές έγχρωμες επιστρώσεις ρητινών με χαλαζιακά αδρανή που, μετά την σκλήρυνση τους αποκτούν υψηλές μηχανικές αντοχές και «βιομηχανική» αισθητική.

Τα ρητινικά δάπεδα εφαρμόζονται σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις όπως βιομηχανικοί χώροι παραγωγής και αποθήκευσης, χώροι στάθμευσης ,ξενοδοχεία, καταστήματα, καθώς επίσης και σε κατοικίες υποστηρίζοντας αρχιτεκτονικές επιλογές που συμβαδίζουν με σύγχρονες τάσεις.

Τα ρητινικά δάπεδα ανάλογα με την χημική τους σύσταση διακρίνονται σε εποξειδικά, πολυουρεθανικά, τσιμεντοειδή κλπ.

Τα ρητινικά δάπεδα ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής διακρίνονται σε αυτοεπιπεδούμενα, επαλειφόμενα, πολλαπλών στρώσεων, σπατουλαριστά, πατητές τσιμεντοκονίες κλπ.

Χαρακτηριστικά ρητινικών δαπέδων

 • Υψηλές μηχανικές αντοχές- θλίψη, πρόσφυση, επιφανειακή σκληρότητα
 • Εξαιρετικές χημικές αντοχές
 • Μεγάλες θερμικές αντοχές ( από -40 0C έως +120 0C )
 • Αγωγιμότητα στατικού ηλεκτρισμού
 • Κλειστόπορα- μη απορροφητικά
 • Υγιεινή- Ευκολία καθαρισμού
 • Λεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια
 • Ταχεία κατασκευή- Γρήγορη χρήση
 • Εφαρμογή σε δύσκολα υποστρώματα
 • Χρωματική ποικιλία
 • Δυνατότητα γρήγορης επισκευής

Για κάθε χώρο θα πρέπει να διερευνηθούν οι ειδικές απαιτήσεις του δαπέδου και να επιλεγεί το κατάλληλο ρητινικό δάπεδο που αντιστοιχεί.

Διαδικασία εφαρμογής ρητινικών δαπέδων

1. Έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος

Εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση του υποστρώματος και διενεργούμε τους εξής ελέγχους:

 • Έλεγχος υγρασίας
 • Έλεγχος θλιπτικής και εφελκυστικής αντοχής
 • Έλεγχος για λίπη και έλαια
 • Έλεγχος ρωγμών και αρμών διαστολής
 • Έλεγχος επιπεδότητας

Η επιφάνεια του υποστρώματος επεξεργάζεται με το κατάλληλο σύστημα σφαιριδιοβολή, φρέζα, μηχανικό τριβείο κλπ, για να εξασφαλιστεί η ιδανική πρόσφυση του ρητινικού δαπέδου. Γίνεται ταυτόχρονη απορρόφηση της παραγόμενης σκόνης

2. Αστάρωμα υποστρώματος

Επιλογή του κατάλληλου ασταριού που αντιστοιχεί στην ιδιαίτερη κατάσταση του υποστρώματος ,που προκύπτει από του ελέγχους.

3. Εξυγίανση ρωγμών- Στρώση εξομάλυνσης-οπλισμός

Γίνεται αξιολόγηση του είδους των ρωγμών και ανάλογα επισκευάζονται.

Εξομάλυνση της επιφάνειας με εποξειδικό κονίαμα.

Σε ειδικές περιπτώσεις ,όταν κρίνεται αναγκαίος ο οπλισμός, επικολλάται με ρητίνη λεπτό υαλόπλεγμα.

4. Τελική επίστρωση

5. Αρμοί διαστολής- βερνίκια προστασίας

Διάνοιξη, με ειδικό αρμοκόπτη hilti, των αρμών που θα λειτουργήσουν ως αρμοί διαστολής, σε διάταξη  και πλάτος που θα προκύψει από  μελέτη όλων των παραμέτρων.

Ανάλογα με το είδος του ρητινικού δαπέδου και την χρήση του, εφαρμόζουμε διαφόρους τύπους βερνικιών.