Στεγανοποίηση υπογείων

Η υγρασία που προέρχεται από το έδαφος είναι από τις σοβαρότερες μορφές υγρασίας. Οφείλει την παρουσία της σε υπόγεια ή επιφανειακά νερά ,στάσιμα ή κινούμενα και μέσω των τριχοειδών αγγείων του εδάφους και των δομικών υλικών ανέρχονται στο κτίριο. Προσβάλει αδιακρίτως κάθε κατασκευή, διεισδύοντας από τα πλευρικά τοιχία, τα θεμέλια και από την πλάκα του υπογείου ή του ισογείου που έρχεται σε επαφή από το έδαφος.

Όταν ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας είναι πάνω από την στάθμη της θεμελίωσης η ενδεδειγμένη λύση είναι αυτή της στεγανολεκάνης, που αντιμετωπίζει ενιαία την θεμελίωση και τα περιμετρικά τοιχία του υπογείου.

Όταν έχουμε επιφανειακά στάσιμα ή ρέοντα νερά  ή υπόγεια νερά μικρού βάθους εφαρμόζουμε την παρακάτω λύση:

Εξωτερική μόνωση τοιχίων

1. Προετοιμασία - αποκατάσταση τοιχίων

  • Διάνοιξη των αρμών διακοπής εργασίας, κόψιμο των φουρκετών και των ξύλινων μουρέλων σε βάθος 3 cm. Απομάκρυνση των χαλαρών του σκυροδέματος. Σπάσιμο των έντονων προεξοχών. 
  • Εφαρμογή υδροβολής σε όλη την επιφάνεια για τον καθαρισμό από υπολείμματα λαδιού ξυλοτύπου ,σαθρά ,σκόνες κλπ.
  • Αποκατάσταση με  επισκευαστικό κονίαμα όλων των φωλεών και των οπών που έχουν δημιουργηθεί.

2. Στεγανοποίηση

  • Επαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδές
  • Διεισδυτικό τσιμεντοειδές
  • Ασφαλτόπανα

3. Θερμομόνωση

Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, χωρίς διάκενα μεταξύ τους και καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας του τοιχίου για την αποφυγή θερμογεφυρών.

4. Προστασία- Αποστράγγιση

Για την κατακόρυφη αποστράγγιση του νερού ,που έρχεται σε επαφή με τα τοιχία και την προστασία της μόνωσης από μηχανικές καταπονήσεις, τοποθετείται αποστραγγιστική μεμβράνη .Η μηχανική στήριξη της μεμβράνης γίνεται σε επίπεδο υψηλότερο από την απόληξη της στεγάνωσης.

Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης- drainage

Περιμετρικά στο επίπεδο της θεμελίωσης τοποθετείται αποστραγγιστικός σωλήνας διπλού τοιχώματος ,διαμέτρου 10-16 cm, ο οποίος περιβάλλεται από στρώση χαλικιού και γεωύφασμα.