Πισίνες- στεγανοποίηση

 • Επαναβαφή πισίνας με εποξειδικό χρώμα
  • Προεργασία της επιφάνειας, αντιμετώπιση διαρροών στην πισίνα στο κανάλι υπερχείλισης και στην δεξαμενή.
  • Επισκευή των αρμών των μαρμάρων του επιχείλιου.
 • Νέα πισίνα
  • Στεγανοποίηση πισίνας, καναλιού υπερχείλισης και δεξαμενής.
  • Κατασκευή τσιμεντοκονίας
  • Τελική επίστρωση